Oddział terapeutyczny ul. Staszica 12

Prywatne Terapeutyczne Przedszkole Bajkowa Kraina jest wyjątkowym miejscem. Położone jest w centrum Białegostoku, w zacisznej, spokojnej i urokliwej okolicy. Posiadamy własny plac zabaw.

Naszym nadrzędnym celem jest:

 • poprawa rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • rozwijanie kompetencji językowych, komunikacyjnych i społecznych,
 • wyrabianie umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym.

Do naszego Przedszkola zapraszamy dzieci ze spektrum autyzmu, już od 2,5 roku życia. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi autystycznymi. Naszym podopiecznym zapewniamy kameralne, sprzyjające terapii autyzmu grupy liczące do 5 dzieci. To właśnie Dzieci i ich potrzeby są dla nas priorytetem. Staramy się robić wszystko, aby naszym Przedszkolakom zapewnić bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo oraz prawidłowy rozwój. Nasi wychowankowie po zakończeniu edukacji przedszkolnej staną się ludźmi kreatywnymi o wszechstronnych zainteresowaniach i umiejętnościach.

Jesteśmy kameralnym Przedszkolem, w którym tworzymy atmosferę zrozumienia, empatii i akceptacji. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem, wspieramy rozwój zainteresowań indywidualnych, kształtujemy umiejętności funkcjonowania w grupie i społeczności lokalnej. Poprzez szereg różnorodnych oddziaływań dydaktycznych i terapeutycznych, staramy się zaspokajać indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i psychiczne naszych Podopiecznych. Stawiamy na wieloprofilowe, całościowe spojrzenie na rozwój każdego dziecka.

indoor-shot-woman-with-hair-ban-sitting-sofa-with-little-girl-demonstrating-child-how-pronounce-sounds-private-lesson-with-professional-speech-pathologist

Terapie

3236863_447898-PFCTQC-811

Plan dnia

happy-teacher-listening-her-students

Kadra

children-playing-grass

Wyżywienie

studying-classroom

Adaptacja

Group of kids going to school together

Rekrutacja

Terapie

Każde dziecko od najmłodszych już lata przejawia emocje. Mierzy się z nimi, próbuje je zrozumieć, zarówno u siebie jak i swoich kolegów. Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju emocjonalnego. Bardzo istotnym elementem jest, aby dziecko jak najszybciej nauczyło się kontrolować swoje emocje, co jest trudną umiejętnością w młodszym wieku. Znajomość, identyfikowanie się z nimi oraz rozumienie ich przyczyn, pomaga w lepszym funkcjonowaniu a także zrozumieniu otaczającego świata.

W ramach terapii psychologicznej w przedszkolu prowadzenie są zajęcia indywidualne z psychologiem oraz wczesne wspomaganie rozwoju.
Ogólne cele terapii psychologicznej to m.in.:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
 • kształtowanie kontaktów społecznych i nauka zachowań społecznie akceptowanych
 • pomoc dziecku w redukowaniu zachowań niepożądanych
 • nauka umiejętności przebywania w grupie oraz opanowania umiejętności współdziałania
 • wzbudzenie zainteresowania otoczeniem
 • pomoc dziecku z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem oraz trudnościami emocjonalnymi
 • budowanie poczucia wartości i samooceny, wiary we własne możliwości
 • wykształcanie motywacji do działania
 • nawiązanie współpracy z rodzicami

Mały człowiek ma swoje własne emocje i uczucia, ale to w jaki sposób będzie je wyrażał w dużej mierze zależy od nas samych- od dorosłych.

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii ręki jest usprawnianie motoryki małej, stymulowanie rozwoju precyzyjnych ruchów dłoni i palców, a także dostarczanie wielu różnych wrażeń dotykowych, które przyczyniają się do rozwoju stereognozji. Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci, które mają trudności w uczeniu się nowych czynności manualnych i manipulacyjnych, a także w planowaniu i wykonaniu ruchów rękoma. Wskazaniem do terapii są także: problemy z osiąganiem umiejętności czynności samoobsługowych; obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w centrum ciała, w obszarze obręczy barkowej i rąk; trudności w koordynacji pracy obu rąk; nadwrażliwość i podwrażliwość dotykowa w obrębie kończyn górnych; brak umiejętności dostosowania siły i tempa pracy rąk do charakteru wykonywanej czynności oraz zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wymienione trudności mogą występować samodzielnie bądź w różnych konfiguracjach. Mogą one towarzyszyć innym zaburzeniom funkcjonowania psychomotorycznego lub wiązać się z konkretną jednostką nozologiczną. Prawidłowo prowadzona terapia ręki ma tym większe znaczenie, im głębiej wyrażone są trudności w obrębie funkcjonowania motoryki małej.
W ramach terapii wykonywane są angażujące ćwiczenia, czynności dobrane pod kątem zapotrzebowania danego dziecka. To oznacza, że pracując z dzieckiem, koncentrujemy się na jego specyficznym problemie i szukając sposobów jego rozwiązania. Zazwyczaj zadania przybierają formę zabawy, co ma znaczenie szczególnie w przypadku najmłodszych. Nierzadko terapia ręki stanowi uzupełnienie ćwiczeń logopedycznych, gdyż te dwa obszary bywają ze sobą silnie związane.

Zadaniem pedagoga specjalnego jest podejmowanie specjalistycznych działań mających na celu wyrównywanie braków i deficytów rozwojowych. Podczas zajęć indywidualnych, podejmowane są wszechstronne działania mające na celu stymulowanie i usprawnianie sfery poznawczej, funkcji wzrokowych i słuchowych, funkcji motorycznych, oraz emocjonalno społecznych. W terapii w dużej mierze wykorzystywane są elementy terapii behawioralnej, komunikacji alternatywnej, treningu umiejetności społecznych. Wszystkie metody są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych placówki.

Terapia logopedyczna zajmuje się kształtowaniem mowy oraz usuwaniem zachodzących w niej wad. Obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Oddziaływania te mają na celu:

 • korygowanie zaburzeń mowy,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej,
 • rozwijanie kompetencji językowej i artykulacyjnej,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
 • stwarzanie możliwości porozumiewania się dzieciom, które nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna),
 • budowanie systemu komunikacji językowej u dzieci ze złożonymi potrzebami językowymi (komunikacja wspomagająca)
 • usprawnianie funkcji pokarmowych (kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie).

Integracja sensoryczna jest procesem, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, po czym wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotyk, równowaga oraz czucie ciała) mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu.

Zaburzenia integracji sensorycznej mają miejsce, gdy mózg nie jest zdolny do prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Dziecko może mieć trudności z wykonaniem i zaplanowaniem własnych działań, może być nadmiernie ruchliwe, ma kłopoty z koncentracją uwagi. Pojawiają się również zaburzenia w rozwoju koordynacji ruchu, umiejętności pisania czy czytania.

Plan dnia

Zabawa i nauka w naszym przedszkolu przebiega zgodnie z ramowym planem dnia.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana podczas całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

Kadra

Naszą kadrę stanowi wykwalifikowany zespół specjalistów z różnych dziedzin, którzy czuwają nad wszechstronnym i harmonijnym rozwojem dzieci. Jesteśmy ludźmi pełnymi pasji, których nadrzędnym celem jest dostarczanie dzieciom wielu doświadczeń. Duży nacisk kładziemy na kwalifikacje i kompetencje naszych terapeutów. Praca z dzieckiem wymaga nie tylko wykształcenia kierunkowego, ale również doświadczenia, które często zdobywane jest latami. Terapeuci tworzący nasz Zespół to osoby pełne pasji i zaangażowania, pogłębiające stale swoją wiedzę. Nasi Nauczyciele to osoby kreatywne, zaangażowane, kochające dzieci oraz pracę z nimi. Uczestniczą w wielu szkoleniach, kursach oraz studiach ciągle podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Cechuje ich profesjonalne podejście do wykonywanej pracy oraz ciepło, jakim obdarzani są nasi Podopieczni.

Wyżywiene

Naprawdę – Wiemy, Co Jemy!

W naszym przedszkolu jedzenie jest bardzo ważne. Z dumą możemy powiedzieć, że robimy wszystko, by nasze dzieci jadły smacznie i zdrowo.Prowadzimy wszystkie diety – wegetariańskie, bezmleczne, bezglutenowe i wykluczające konkretne produkty.

Posiłki przygotowuje nam firma Bella Vita.